Ulgowe bilety jednorazowe

Wysokość ulgi

Osoby uprawnione

100%

1.Dzieci do lat 4, gdy nie korzystają z oddzielnego miejsca do siedzenia * *należy posiadać dokument stwierdzający wiek dziecka

2.Straż graniczna w czasie wykonywania czynności służbowych

95%1.Przewodnik lub opiekun towarzyszący osobie niewidomej lub osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji*

*należy posiadać dokument osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji lub osoby niewidomej. Przez "opiekun" należy rozumieć jedną osobę pełnoletnią a w przypadku przewodnika osoby niewidomej osobę, która ukończyła 13 lat lub psa przewodnika


93%

1.Osoba niewidoma uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji*

* należy posiadać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz legitymację osoby niepełnosprawnej, stwierdzającą znaczny stopień niepełnosprawności, wystawioną przez uprawniony organ.


78%

1.Dzieci do lat 4*

*jeśli korzystają z osobnego miejsca do siedzenia,

2. Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych,

3. Umundurowani funkcjonariusze Policji wykonujący czynności konwojowania,

4. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej wykonujący czynności służbowe,

5. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne oraz jedno z rodziców lub opiekun tych dzieci*

* pod warunkiem, że przemieszczają się z miejsca zamieszkania (pobytu) do szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji itp. i z powrotem

6. Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych,

7.Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji i inwalidzi wojenni I grupy*

* na podst. legit. cyw. niewid. ofiary dz. woj. Rozp. MPiPS z dnia 1.02.2007r (Dz.U. 2007r. Nr 24 poz 153)

49%


Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji z wyłączeniem osób niewidomych

37%

1.Dzieci powyżej 4. roku życia do rozpoczęcia rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,*

* należy posiadać dokument stwierdzający wiek dziecka

2. Osoby niewidome ale nie uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji* *Ustawa z dnia 24.01.1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 1991 Nr 17 poz. 75)

Zarząd MPK Kielce sp. z o.o.