Bilety ulgowe miesięczne

Wysokość ulgi

Osoby uprawnione

93%

1.Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji*

*należy posiadać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz legitymację osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.

78%

1.Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem bądź niepełnosprawnej *

* dotyczy wyłącznie przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, uczelni, placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu opieki zdrowotnej, itp. – i z powrotem

1.Dokumentem dla dzieci uczęszczających do przedszkola, szkoły, uczelni albo placówki o charakterze oświatowym są:

a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego;

b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych; c) legitymacja szkolna lub studencka z jednym z dokumentów wymienionych w pkt. 2

2. Dokumentem dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły wyższej albo placówki o charakterze oświatowym są:

a) legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia;

b) legitymacja osoby niepełnosprawnej;

c) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia;

d) wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzający częściową lub całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.

51%

1.Studenci do ukończenia 26. roku życia*

*należy posiadać legitymację studencką wydaną przez polską szkołę wyższą

49%

Dzieci i młodzież uczęszczające do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia

* należy posiadać zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez dyrektora przedszkola lub szkoły; legitymację szkolną

37%

1.Osoby niewidome ale nie uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji*

* niewidomi - należy posiadać stosowne dokumenty,. legitymację osoby niepełnosprawnej stwierdzającą umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznacza symbolem 04-O

33%

1.Nauczyciele szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych),

2.Nauczyciele akademiccy

należy posiadać legitymację nauczyciela lub nauczyciela akademickiego