Cennik opłat dodatkowych  1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się wg ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego , w następujący sposób:

1) jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;

2) jako 40-krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;

3) jako 20-krotność tej ceny - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:

a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz przewiduje się opłaty - bez odpowiedniego dokumentu przewozu,

b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków;

4) jako 150-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.  1. Dodatkowo ustala się opłatę manipulacyjną, uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości 30 % tej opłaty, ustalonej w sposób określony powyżej.Podstawa prawna:1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 stycznia 2005 r.

w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

(Dz. U. z dnia 25 stycznia 2005 r.)

2. Uchwała Zarządu MPK nr 22 z dnia 16 sierpnia 2011r.