Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o w Kielcach
PROJEKTY UNIJNE
Projekty unijne

 naglowek


Projekt „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: PSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia, ustawicznego, Poddziałanie: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

W ramach projektu przewiduje się:

organizację kursu prawo jazdy kategorii D po B wraz z kwalifikacją wstępną lub kwalifikacją przyspieszoną dla 74 osób powyżej 21 roku życia zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa świętokrzyskiego,

diagnozę predyspozycji zawodowych dla uczestników projektu,

badania lekarskie i psychologiczne dopuszczające do uczestnictwa w kursie prawa jazdy kategorii D po B.

Celem głównym projektu jest lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego i jego jakości poprzez organizację praktycznej nauki zawodu kierowca kategorii D. Cel ten wpisuje zostanie osiągnięty poprzez organizację kursu prawa jazdy kategorii D po B z kwalifikacją wstępną lub kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 74 os. (8Ki66M) powyżej 21 roku życia z czego:

a) 21% ucz. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 16 os. (16M),

b 51% ucz, w wieku 50+ lub posiadających niskie kwalifikacje, 38os.( 4Mi34K),

c) 8 os. pomiędzy (21a24lata) (1Ki7M).

37 os. zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach, jako bezrobotne (zrekrutowane przez MUP Kielce) i 37 innych os. zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych zamieszkałych zgodnie z KC w woj. świętokrzyskim (zrekrutowane przez MPK Kielce) które po zidentyfikowanej diagnozie rzeczywistych predyspozycji chcą podjąć szkolenie prawo jazdy kategorii D.

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:
– Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby] – 60


Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników produktu:
– Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby] – 74

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia (bez udziału pracodawców) w Programie [liczba osób] – 74

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] – 1

Liczba osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w projekcie [liczba osób] – 16

Liczba osób uczestniczących w projekcie należących do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej; osoby z niskimi kwalifikacjami [liczba osób] – 38

Liczba osób, które będą uczestniczyć w badaniach lekarskich i psychologicznych [liczba osób] – 80

Koszty całkowite projektu to 1 022 175,00 zł.
Udział dofinansowania 885 775,00 zł.
Projekt realizowany od 01.10.2019 do 31.12.2020.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie poniżej 24 roku życia

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  DO ZAPYTANIE NR 1//MPK/KKDZPPEII/2019

 

Dokumenty rekrutacyjne - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany” etap II

 

Lista osób powyżej 24 roku życia zakwalifikowanych do udziału w projekcie gr. 1

 

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MPK/KKDZPPEII/2019 NA USŁUGI GASTRONOMICZNE

 

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/MPK/KKDZPPEII/2019 NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/MPK/KKDZPPEII/2019 NA USŁUGI GASTRONOMICZNE

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/MPK/KKDZPPEII/2019 NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MPK/KKDZPPEII/2019 NA BADANIA LEKARSKIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/MPK/KKDZPPEII/2019 NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MPK/KKDZPPEII/2019 NA USŁUGI GASTRONOMICZNE

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/MPK/KKDZPPEII/2019 NA USŁUGI GASTRONOMICZNE


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2/MPK/KKDZPPEII/2019 NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW

 


 

Projekt „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany” realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,

Działanie: PSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia, ustawicznego,

Poddziałanie: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

W ramach projektu przewiduje się:

- organizację kursu prawo jazdy kategorii D po B wraz z kwalifikacją wstępną lub kwalifikacją przyspieszoną
dla 36 osób powyżej 21 roku życia zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa świętokrzyskiego,

- diagnozę predyspozycji zawodowych dla uczestników projektu,

- badania lekarskie i psychologiczne dopuszczające do uczestnictwa w kursie prawa jazdy kategorii D po B.

Celem projektu jest: lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego i jego jakości poprzez organizację praktycznej nauki zawodu kierowca kategorii D zawodu poszukiwanego w sektorze zielonej gospodarki. Cel ten wpisuje się w realizację celu priorytetu inwestycyjnego 10iv RPO WŚ na lata 2014-2020 i zostanie on osiągnięty poprzez organizację kursu prawa jazdy kategorii D po minimum B dla 36 os. powyżej 21 roku życia (z czego 21% ucz. 8 os. będzie posiadać orzeczony stopień niepełnosprawności) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach, jako bezrobotne (18 os. zrekrutowane przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach) i inne osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych zamieszkałych zgodnie z KC w woj. świętokrzyskim (18 os. zrekrutowanych przez MPK Kielce), które po zidentyfikowanej diagnozie rzeczywistych predyspozycji chcą podjąć szkolenie prawo jazdy kategorii D..

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby] - 18
- Liczba osób, które będą uczestniczyć w badaniach lekarskich i psychologicznych - 42
- Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia (bez udziału pracodawców) w programie – 36


Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników produktu:
- Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby] - 36
- Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] - 1

Koszty całkowite projektu to 503 115,00 zł.


Oświadczenie pobierajacego stypedium

Dokumenty rekrutacyjne - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany”

 

Zapytanie ofertowe nr 1/MPK/KKDZPP/2019

 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy do zapytania nr 1/MPK/KKDZPP/2019

 

Zapytanie ofertowe nr 2/MPK/KKDZPP/2019

Zawiadomienie o wyborze oferty do Zapytania ofertowego nr 2/MPK/KKDZPP/2019

Zapytanie ofertowe nr 3/MPK/KKDZPP/2019


Zawiadomienie o wyborze wykonawcy do zapytania nr 3/MPK/KKDZPP/2019

Zapytanie ofertowe nr 4/MPK/KKDZPP/2019

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA NR 4

 

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MPK/KKDZPP/2019

 

Zawiadomienie o wyborze oferty do ponownego zapytania ofertowego nr 4/MPK/KKDZPP/2019

 

Zapytanie ofertowe nr 5/MPK/KKDZPP/2019

 

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 5/MPK/KKDZPP/2019

Ponowne zapytanie ofertowe nr 5/MPK/KKDZPP/2019

 

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania 5/MPK/KKDZPP/2019

 

 

 

 logo  Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego,
pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
logoMUP 

 

 

 


 

 

Projekt „Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. Z o.o. w Kielcach” w ramach poddziałania 1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach” oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach projektu przewiduje się m.in.
- modernizację budynku administracyjno - biurowego obejmującą: modernizację instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, wymianę bram garażowych, docieplenie stropów, ścian;   
- modernizację budynku myjni i lakierni obejmującą: wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę bram garażowych, docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu;
- modernizację budynku nowej hali obejmującą: wymianę stolarki okiennej (w tym świetlików dachowych) i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę bram garażowych, wymianę oświetlenia wewnętrznego z montażem nowej instalacji(w tym świetlików dachowych);
- modernizację budynku diagnostyki obejmującą: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę bram garażowych, docieplenie ścian zewnętrznych.   
CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Sp. z o. o. w Kielcach.
EFEKTEM projektu na poziomie REZULTATÓW będzie:
- roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) tony równoważnika CO2: 293,38
- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów GJ/rok: 3 954,00
- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej GJ/rok: 3 498,00
- oszczędność energii elektrycznej MWh/rok: 30,95
- oszczędność energii cieplnej GJ/rok: 3953,00.
Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia kosztów opłat ponoszonych na energię elektryczną     i cieplną w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach
EFEKTEM projektu na poziomie PRODUKTU będzie:
- zwiększenie liczby zmodernizowanych energetycznie budynków użyteczności publicznej o 4 szt.;
- powierzchnia użytkowa w budynkach poddanym termomodernizacji 7837,13 m2.

Koszty całkowite projektu to 2 938 085,44 zł.
Udział dofinansowania POIiŚ 1 779 466,75 zł.
Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na 31 grudnia 2019 r.


Informacja do Zapytania ofertowego z dnia 5 pażdziernika 2018 z dnia 8 października 2018 r.
w zwiazku z niemożnościa zamieszczenia zapytanie ofertowego w serwisie baza
konkurencyjności w dniu 5 października 2018 Wnioskodawca liczy bieg ważności niniejszego
zapytania ofertowego od dnia 8 października 2018 i wydłuża termin składania ofert do dnia 9
listopada 2018

 

Zapytanie ofertowe NR2/MPK/NCBR/2018

 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego
2/MPK/NCBR/2018 z dnia 18 października 2018

 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego 1/MPK/NCBR/2018 z dnia 5 października 2018

 

Odpowiedź na pytania oferenta do Zapytania ofertowego NR 2/MPK/NCBR/2018 z dnia 5 października 2018 z dnia 26 października 2018 r.

 

 Odpowiedź na pytania oferenta do Zapytania ofertowego NR 2/MPK/NCBR/2018 z dnia 5 października 2018 z dnia 26 października 2018 r. cz 2

 

Zapytanie ofertowe NR1/MPK/NCBR/2018


Odpowiedź na pytanie oferenta do Zapytania ofertowego NR 1/MPK/NCBR/2018 z dnia 5 października 2018 z dnia 26 października 2018 r.

 

 

 

 


 

Archiwalne

 


 

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych do zapytania nr 1

 


Unieważnienie zapytania NR 3 na sprawozdanie nadzoru inwestorskiego


Ponowne zapytanie NR 3/POIŚ z dnia 07.05.2018 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego 

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIŚ Z DNIA 30 MARCA 2018 r. NA ROBOTY BUDOWLANE

KOSZTORYS DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

 

 

Informacja do zapytania nr 1

Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów

 

Projekty wykonawcze:

ADMINISTRACJA OBIEKT 1


NOWA HALA OBIEKT 3

 

DIAGNOSTYKA OBIEKT 4


MYJNIA OBIEKT 5


Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ST-00 do ST-05

 

Projekt budowlany

 

Zawiadomienie o wyborze oferty 1

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiniecie projektów w tym specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIŚ Z DNIA 30 MARCA 2018 r.

 

Projekt budowlany

 

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIŚ Z DNIA 30 MARCA 2018 r. 

 

Projekt budowlany

 


 

Zawiadomienie o wyborze do oferty nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty do ponownego zapytania nr 3

 


 

Zapytanie ofertowe nr 4 

 

Unieważnienie zapytania nr 4

Ponowne zapytanie nr 4

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 


 

 

Dokumenty rekrutacyjne - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany”  etap II 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika biurowego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko robotników gospodarczych

 

 

 

 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr  POIS.01.02.00-00-0003/17-00 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.
Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.