OGŁOSZENIE


Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach ul. Jagiellońska 92 ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

 1. Autobus turystyczny MAN LION’S COACH L RHC 444
  nb.:530
  nr rej.: TK56255
  Rok produkcji: 2011
  Ilość miejsc:59
  Przebieg: 472 500 km
  Moc: 352 kW
  EURO:5
  3 osiowy
  Stan techniczny: bardzo dobry
  Wyposażenie:
  • klimatyzacja,
  • kamera cofania,
  • kuszetka dla kierowcy,
  • lodówka, telewizory,
  • luki bagażowe,
  • odtwarzanie video,
  • mikrofon,
  • toaleta,
  • rozkładane siedzenia


 2. Autobus turystyczny MAN LION’S COACH L
  nb.:532
  nr rej.: TK7993M
  Rok produkcji: 2014
  Ilość miejsc:59
  Przebieg: 391 700 km
  Moc: 324 kW
  EURO:5
  3 osiowy
  Stan techniczny: bardzo dobry
  Wyposażenie:
  • klimatyzacja,
  • kamera cofania,
  • kuszetka dla kierowcy,
  • lodówka, telewizory,
  • luki bagażowe,
  • odtwarzanie video,
  • mikrofon, toaleta,
  • rozkładane siedzenia   Oferty cenowe należy składać do dnia 31.08.2022 do godz 13:00 do sekretariatu MPK Sp. z o.o.
   Dopuszcza się składania ofert e-mailem na adres: sekretariat@mpk.kielce.pl 
   MPK Sp. z o.o. dopuszcza możliwość odstąpienia od sprzedaży ww pojazdów.
   Wszelkich informacji o stanie technicznym udziela Andrzej Jończyk tel. 41 345 2421 wew.205

 ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE DWÓCH MURALI

 1. Postępowanie odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

 2. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach ul. Jagiellońska 92

 3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą zamieszczone na stronie internetowej www.mpk.kielce.pl

 4. Opis przedmiotu zamówienia

 • Zaprojektowanie i wykonanie dwóch murali o tematyce komunikacji miejskiej Obraz ma być malowany zgodnie z muralowymi technikami, przy akrylowych farb w sprayu, miejsca: ściana Stacji Obsługi,ściana muru znajdującego się w ogrodzeniu parkingu przy ul. Krakowskiej.

 • Przygotowanie poglądowego projektu muralu w wersji graficznej (jpg, png) wraz z wizualizacją projektu na ścianie (zdjęcie lokalizacyjne stanowi załącznik).

 • Powierzchnia do zamalowania muralem -powierzchnia z wymiarami stanowią załącznik do niniejszego zapytania

 • Mural musi zostać wykonany materiałami, które zapewnią niezmienny wygląd i trwałość malowidła. Wykonawca musi udzielić gwarancji.

 • Mural musi zostać wykonany następującą techniką: wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb (np. sprayów), gwarantujących jego niezmienny wygląd, odpowiednie nasycenie kolorów, trwałość i odporność na wpływ czynników atmosferycznych.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca lub podwykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie zrealizował: co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu muralu. Na potwierdzenie powyższego należy przedstawić w odniesieniu do każdej usługi: – zdjęcie z efektów realizacji usługi (wydruk dokumentujący realizację murali w przestrzeni publicznej). Projekt muralu nie może być plagiatem, musi być indywidualny, oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby niniejszego Zapytania ofertowego.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Do 28.08.2022 r.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • Unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

 • Odrzucenia oferty z cenami odbiegającymi od cen realnych,

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

  • Kryterium Cena 100 %.

  • Zamawiający dokona wyboru oferty, która przedstawiać będzie najniższą cenę.

 1. Osoby upoważnione do udzielania wyjaśnień

Zbigniew Piękny — Prezes Zarządu .

10. Oferty z podaną ceną należy składać pisemnie lub drogą e-mailową oznakowanej w następujący sposób „Oferta na wykonanie murali”

1) Termin — do 11 sierpnia 2022 r. (czwartek) godz. 12:00

2) Pisemnie w zamkniętej kopercie – w sekretariacie MPK Sp. z o.o.w Kielcach

ul. Jagiellońska 92 z napisem „Oferta na wykonanie murali”

3) E-mailowo na adres: sekretariat@mpk.kielce.pl

Załączniki:

 1. Wzór umowy,

 2. Zdjęcia z wymiarami powierzchni do wykonania murali

Zapytanie ofertowe Murale

Umowa o dzieło Mural

Murek1

Murek2


ZAPYTANIE OFERTOWE

na

Malowanie pomieszczeń Przychodni Lekarskiej znajdującej się przy

MPK Sp. z o.o. w Kielcach ul. Jagiellońska 92″

l. Postępowanie odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

 1. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach ul. Jagiellońska 92
 2. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą zamieszczone na stronie internetowej www.mpk.kielce.pl
 3. Opis przedmiotu zamówienia

Malowanie pomieszczeń Przychodni Lekarskiej (gabinet 1,2,3,4,6) znajdującej się przy MPK Sp. z o.o. w Kielcach ul. Jagiellońska 92 farbami higienicznymi (przystosowanymi do placówek zdrowia) wg załączonego przedmiaru robót.

Kolorystyka pomieszczeń do ustalenia z upoważnionym przedstawicielem przychodni lekarskiej.

 1. Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Sierpień 2022 r (terminy do ustalenia z przedstawicielem przychodni – w dniach 5-7; 12-15 możliwa praca w całej przychodni,w pozostałe dni w pojedynczych gabinetach)

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) Unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

  1. Odrzucenia oferty z cenami odbiegającymi od cen realnych,

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

  1. Kryterium Cena 100 %.

  2. Zamawiający dokona wyboru oferty, która przedstawiać będzie najniższą cenę.

 1. Osoby upoważnione do udzielania wyjaśnień

Andrzej Jończyk — Z-ca kierownika Działu Eksploatacji .

10. Oferty należy składać pisemnie lub drogą e-mailową oznakowanej w następujący sposób „Oferta na Malowanie pomieszczeń Przychodni Lekarskiej”

1) Termin — do 21 lipiec 2022 r. (piątek) godz. 12:00

2) Pisemnie w zamkniętej kopercie – w sekretariacie MPK Sp. z o.o.w Kielcach

ul. Jagiellońska 92

3) E-mailowo na adres: sekretariat@mpk.kielce.pl

Załączniki:

  1. Remont pomieszczeń MPK Kielce
  2. Wzór umowy

  3. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

  4. Zapytanie ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Remont dachu Przychodni Lekarskiej znajdującej się przy

MPK Sp. z o.o. w Kielcach ul. Jagiellońska 92”

Zapytanie

Wzór umowy
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Kosztorys


W dniu 06.05.2022 ksiądz Biskup Marian Florczyk poświęcił 17 nowo zakupionych autobusów marki MAN, Solaris, Autosan, które zostały oficjalnie przekazane do użytkowania.
Szanownych gości powitał Pan Prezes MPK Kielce Zbigniew Piękny. W ceremonii wzięli udział udział Poseł na Sejm Krzysztof Lipiec, Senator Krzysztof Słoń, Jarosław Karyś Przewodniczący Rady Miasta Kielce, Barbara Damian Dyrektor ZTM Kielce, Dyrektor Kancelarii Prezydenta miasta Kielce Pan Sławomir Stachura. Wszystkie pojazdy zostały w 100% sfinansowane ze środków własnych MPK Kielce spółka z o.o. Suma całkowita zakupu wszystkich autobusów wyniosła ponad 20 mln złotych.
Autobusy zostały wprowadzone do naszej floty w styczniu; 2 marki Solaris, 4 marki Autosan oraz od dziś sukcesywnie wprowadzamy kolejne 11 aut marki MAN.
Pierwsze kursy już od dziś! Linie OW oraz OZ będzie obsługiwał autobus MAN.
 
 

 

 

 

 


W związku z trudną sytuacją na granicy Polsko-Ukraińskiej spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę, załoga Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Kielcach solidaryzuje się z narodem Ukraińskim i wyraża gotowość do udzielania w miarę możliwości wszelkiej pomocy humanitarnej. Jako duża firma transportowa, deklarujemy gotowość udostępnienia autokaru wraz z dwoma kierowcami do przewozu uchodźców z granicy Polsko-Ukraińskiej. Docelowe miejsce przeznaczenia – Województwo Świętokrzyskie.

Dodatkowo załoga MPK, Związki Zawodowe, oraz
Fundacja działająca w zakładzie „Rodzina Transportowa” przekazała kwotę szesnastu
tysięcy złotych na konto instytucji charytatywnej „Caritas” w celu wsparcia
mieszkańców Ukrainy. Informujemy, iż w szeregach naszej firmy są członkowie honorowego krwiodawstwa, który w razie potrzeby służą pomocą. Jednocześnie,
deklarujmy w przypadku przedłużającego się konfliktu dalszą pomoc materialną bądź finansową

 


 

Zawarte zostało porozumienie pomiędzy Powiatowym urzędem Pracy w Kielcach a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji ws programu specjalnego
„Kieruj Swoim losem”


Celem porozumienie jest współpraca w zakresie podniesienia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, które są uczestnikami w/w programu specjalnego.

Szczegóły w załączonym pliku PDF

Porozumienie w zakresie współpracy na rzecz realizacji programu specjalnego „Kieruj swoim losem”

Dyrektor PUP Kielce Grzegorz Piwko oraz Prezes MPK Kielce Zbigniew Piękny

Informujemy że w celu wymiany opon należy wcześniej zarezerwować termin.
tel. 41 201 41 75
Godziny otwarcia:
Dni robocze 8:00 – 18:00
Soboty 8:00 – 14:00


UWAGA !!!

Wszelkie uwagi dotyczące zmian w funkcjonowaniu linii miejskich 1-114, OW, OZ, N1 Wszelkie uwagi dotyczące zmian w funkcjonowaniu linii regularnych 201-208
należy zgłaszać do
Zarządu Transportu Miejskiego Kielce
25-368 Kielce, ul.Głowackiego 4
e-mail: ztm@ztm.kielce.pl
tel. 41 343 15 93

należy zgłaszać do
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach Sp. z o.o.
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 92
e-mail:sekretariat@mpk.kielce.pl
Dyspozytor Zajezdni:
tel. 41 201 41 11,
tel. 41 346 06 96

CAŁODOBOWE USŁUGI HOLOWANIA POJAZDÓW

 POMOC DROGOWA – HOLOWANIE – LAWETA

Tel.  512-010-160  lub  41-346-06-96

Holownik Laweta
CENNIK USŁUGI CENNIK USŁUGI

 MPK Kielce posiada do sprzedaży części samochodowe według załączonych wykazów:

Części pozostałe

 


Platforma BusWiFi, to nowy dynamiczny nośnik reklamowy w kieleckiej komunikacji miejskiej.

czytaj więcej