Przepisy porządkowe

dotyczące przewozu osób i bagażu środkami komunikacji regularnej w Kielcach

I. Zasady korzystania z usług komunikacji regularnej

Pasażerowie korzystający z przejazdów środkami komunikacji regularnej zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów.

 1. Z usług przewozowych komunikacji regularnej w Kielcach można korzystać tylko na podstawie biletów z napisem MPK.
 2. Wsiadanie do pojazdu oraz wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach przednimi drzwiami po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
 3. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy.
 4. Obsługa pojazdu po zakończeniu czynności, o których mowa w pkt. 3 obowiązana jest niezwłocznie podjechać do przystanku dla wsiadających, w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe (z wyjątkiem przerw na pożycie posiłków lub awarii).
 5. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące w pojeździe powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.
 6. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone „dla inwalidy”, „dla osoby z dzieckiem na ręku” obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się na nie osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.
 7. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia, oraz zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.
 8. Po wejściu do pojazdu pasażer obowiązany jest niezwłocznie i bez wezwania do zakupu biletu u kierowcy, jeżeli nie posiada biletu miesięcznego. W przypadku posiadania biletu miesięcznego musi okazać go kierowcy.
 9. Podczas kontroli biletów pasażer obowiązany jest okazać bilet i (lub) dokument uprawniający do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu na podstawie ważnej legitymacji MPK wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
 10. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet przez cały okres jazdy i okazywać go na żądanie służbom kontrolnym.
 11. Pasażerowi nie wolno odstępować zakupionego biletu innej osobie.
 12. Bilet uznaje się za nieważny gdy jest zniszczony lub upłynął termin jego ważności.
 13. Pasażer, który podczas kontroli nie może okazać ważnego biletu za przejazd( przewóz bagażu) albo stosownego dokumentu, obowiązany jest do uiszczenia właściwej należności za przejazd i opłaty dodatkowej.
 14. Kierowca może odmówić przewozu osób:
 • nietrzeźwych i zachowujących się nieodpowiednio,
 • które są niebezpieczne lub uciążliwe dla innych pasażerów,
 • które mogą zabrudzić innych pasażerów,
 • z innych uzasadnionych powodów.

  15. Zabronione jest:

 • wsiadanie (wskakiwanie) do pojazdu i wysiadanie ( wyskakiwanie) z niego w czasie jazdy,
 • otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy,
 • nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,
 • wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego po sygnale dźwiękowym
 • zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
 • wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
 • spożywanie art. żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
 • granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z radioodbiorników lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe,
 • palenie tytoniu, spożywanie napojów alkoholowych,
 • wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub na postoju,
 • wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia.

    16. Nadzór nada bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi w pojeździe należy do pasażera. Psy powinny być przewożone w kagańcu i trzymane na smyczy. Za bagaż i zwierzęta Przewoźnik    odpowiada tylko w przypadku gdy szkoda powstała z jego winy.

    17. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego lub zwierząt.

    18. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

    19. W pojazdach nie można przewozić :

 • przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczanie lub uszkodzenie ich ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. piły, kosy, otwarte naczynia ze samarami, farbami , itp…)
 • przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.

    20. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażer zabrał ze sobą do pojazdu przedmioty, których przewozić nie wolno, kierowca pojazdu ma prawo w obecności pasażera sprawdzić właściwości przedmiotów zabranych do pojazdu z wyjątkiem przedmiotów mienia wojskowego lub policyjnego, będących pod nadzorem żołnierzy, pracownika cywilnego zatrudnionego w jednostce wojskowej lub funkcjonariusza Policji. W razie stwierdzenia posiadania lub podejrzenia posiadania takich przedmiotów kierowca pojazdu obowiązany jest odmówić przewozu.

    21. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi przysługuje prawo kontynuowania jazdy pojazdem zastępczym podstawionym przez MPK.

II Zasady przeprowadzania kontroli biletów

 1. Kontrolę biletów przeprowadzają osoby które posiadają identyfikator wystawiony przez MPK Sp. z o. o. w Kielcach lub kierowca.
 2. Rozpoczęcie kontroli następuje po zamknięciu drzwi autobusu.
 3. Kontroler ,rozpoczynając kontrolę, informuje pasażerów o jej rozpoczęciu i wzywa ich do przygotowania biletów do kontroli.
 4. W przypadku stwierdzenia, że pasażer nie posiada ważnego biletu na przejazd lub przewóz bagażu, albo nie posiada dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, kontroler wzywa pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej , a w przypadku odmowy uiszczenia tych należności wzywa pasażera do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i nakłada opłatę dodatkową wypełniając druk formularza opłaty dodatkowej ustalony przez MPK Sp. z o. o. w Kielcach. Formularz opłaty dodatkowej wypełnia się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pasażer, a fakt jego otrzymania potwierdza czytelnym podpisem.
 5. Od nałożonej opłaty dodatkowej przysługuje prawo odwołania się na piśmie do Prezesa MPK Sp. z o. o. w Kielcach, w terminie 7 dni od dnia jej nałożenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje biegu terminu obniżającego wysokość opłaty dodatkowej. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wpływu.

Tel. interwencyjny

1.Dyspozytor 41 346 06 96

2. MPK 41 345 24 21