Projekt „Wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na eliminowanie czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się, Poddziałanie: RPSW.08.02.03 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (projekty konkursowe)

W ramach projektu przewiduje się:

grupowe spotkania z lekarzami dla wszystkich uczestników projektu,

pakiet badań podstawowych dla wszystkich uczestników projektu,

pakiet badań poszerzonych dla osób powyżej 50 roku życia,

konsultacje lekarskie,

powstanie punktu wsparcia psychologicznego,

wdrożenie pakietu rehabilitacyjnego dla pracowników niepełnosprawnych.

Projekt przewiduje usługi zdrowotne w oparciu o Evidence based medicine

Celem głównym projektu jest jest wydłużenie aktywności zawodowej 572 osób (74Ki498M) wszystkich pracowników MPK Kielce w wieku produkcyjnym pracujących lub zamieszkałych na terenie KOF poprzez wdrożenie w MPK Kielce programu wspomagania i przekwalifikowywania oraz eliminowania czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników transportu publicznego tj. kierowców, pracowników fizycznych i pracowników biurowych (ogółem 572 os, w tym74K i 498M, 315 os. w wieku 50+(289M,26K), 34 osoby z niepełnosprawnościami (26Mi8K). Cel zostanie osiągnięty w okresie realizacji projektu.

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 315 osób

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS – 572 osoby

Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w projekcie – 34 osoby

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 572 osoby

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne – 572 osoby

Koszty całkowite projektu to: 495 718,10zł.
Udział dofinansowania: 439 200,00 zł.
Projekt realizowany od 01.02.2021 do 31.07.2021.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WPZUNECZRWMPPMPKSZOOWK/2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/WPZUNECZRWMPPMPKSZOOWK/2021