„Nabór do IV grupy szkoleniowej został zakończony”


Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach rozpoczyna nabór do IV grupy szkoleniowej 4 lutego 2020 r. o godz. 8.00

Projekt „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: PSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia, ustawicznego, Poddziałanie: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

W ramach projektu przewiduje się:

– organizację kursu prawo jazdy kategorii D po B wraz z kwalifikacją wstępną lub kwalifikacją przyspieszoną dla 74 osób powyżej 21 roku życia zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa świętokrzyskiego,

– diagnozę predyspozycji zawodowych dla uczestników projektu,

– badania lekarskie i psychologiczne dopuszczające do uczestnictwa w kursie prawa jazdy kategorii D po B.

Celem głównym projektu jest lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego i jego jakości poprzez organizację praktycznej nauki zawodu kierowca kategorii D. Cel ten wpisuje zostanie osiągnięty poprzez organizację kursu prawa jazdy kategorii D po B z kwalifikacją wstępną lub kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 74 os. (8Ki66M) powyżej 21 roku życia z czego:

a) 21% ucz. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 16 os. (16M),

b 51% ucz, w wieku 50+ lub posiadających niskie kwalifikacje, 38os.( 4Mi34K),

c) 8 os. pomiędzy (21a24lata) (1Ki7M).

37 os. zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach, jako bezrobotne (zrekrutowane przez MUP Kielce) i 37 innych os. zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych zamieszkałych zgodnie z KC w woj. świętokrzyskim (zrekrutowane przez MPK Kielce) które po zidentyfikowanej diagnozie rzeczywistych predyspozycji chcą podjąć szkolenie prawo jazdy kategorii D.

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

– Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby] – 60

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

– Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby] – 74

– Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia (bez udziału pracodawców) w Programie [liczba osób] – 74

– Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] – 1

– Liczba osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w projekcie [liczba osób] – 16

– Liczba osób uczestniczących w projekcie należących do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej; osoby z niskimi kwalifikacjami [liczba osób] – 38

– Liczba osób, które będą uczestniczyć w badaniach lekarskich i psychologicznych [liczba osób] – 80

– Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID- 19 – 74

– Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 2

– Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 10 129,84 zł

Koszty całkowite projektu to 1 034 837,30 zł.

Udział dofinansowania 898 437,30 zł.

Projekt realizowany do 2019-10-01 do 2021-03-31

 

Zapytanie ofertowe nr 6 MPK KKDZPPEII2020 na sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania nr 5

Zapytanie ofertowe nr 4 MPK KKDZPP II

Zapytanie ofertowe nr 5 MPK KKDZPPE II

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  DO ZAPYTANIE NR 1//MPK/KKDZPPEII/2019

Dokumenty rekrutacyjne – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany” etap II

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MPK/KKDZPPEII/2019 NA USŁUGI GASTRONOMICZNE

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/MPK/KKDZPPEII/2019 NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/MPK/KKDZPPEII/2019 NA USŁUGI GASTRONOMICZNE

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/MPK/KKDZPPEII/2019 NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MPK/KKDZPPEII/2019 NA BADANIA LEKARSKIE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/MPK/KKDZPPEII/2019 NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MPK/KKDZPPEII/2019 NA USŁUGI GASTRONOMICZNE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/MPK/KKDZPPEII/2019 NA USŁUGI GASTRONOMICZNE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2/MPK/KKDZPPEII/2019 NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 6/MPK/KKDZPPEII/2020

Zapytanie ofertowe nr 7/MPK/KKDZPPEII/2020

Zapytanie ofertowe nr 8/MPK/KKDZPPEII/2020

Zapytanie ofertowe nr 9/MPK/KKDZPPEII/2020

Zapytanie ofertowe nr 10/MPK/KKDZPPEII/2020

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 7/MPK/KKDZPPEII/2020

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/MPK/KKDZPPEII/2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY do Zapytanie ofertowe nr 11/MPK/KKDZPPEII/2021 z dnia 11 marca 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MPK/KKDZPPEII/2020

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 12/MPK/KKDZPPEII/2021

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MPK/KKDZPPEII/2021 NA JAZDY DODATKOWE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 13/MPK/KKDZPPEII/2021 NA JAZDY DODATKOWE