Projekt „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap III” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: PSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia, ustawicznego, Poddziałanie: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i poza formalna osób dorosłych.

W ramach projektu przewiduje się:

diagnozę predyspozycji zawodowych dla uczestników projektu,

badania lekarskie i psychologiczne dopuszczające do uczestnictwa w kursie prawa jazdy kategorii D po B lub d po C,

organizację kursu prawo jazdy kategorii D po B wraz z kwalifikacją przyspieszoną dla 49 osób powyżej 24 roku życia zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa świętokrzyskiego (49 os.),

organizację kursu prawo jazdy kategorii D po C wraz z kwalifikacją przyspieszoną dla 15 osób powyżej 24 roku życia zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa świętokrzyskiego (15 os.),

organizację kursu prawo jazdy kategorii D po B wraz z kwalifikacją wstępną lub kwalifikacją przyspieszoną dla 74 osób powyżej 21 roku życia zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa świętokrzyskiego,

Celem głównym projektu jest lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego i jego jakości poprzez organizację praktycznej nauki zawodu kierowca kategorii D. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację kursu prawa jazdy kategorii D po B z kwalifikacją przyspieszoną dla 49 os. i organizację kursu prawa jazdy kategorii D po C z kwalifikacją uzupełniającą dla 15 os. z pośród 80 osób objętych badaniami lekarskimi i psychologicznymi ((40 os. zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach, jako bezrobotne (zrekrutowane przez MUP Kielce) i 40 innych os. zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych zamieszkałych zgodnie z KC w woj. świętokrzyskim (zrekrutowane przez MPK Kielce) które po zidentyfikowanej diagnozie rzeczywistych predyspozycji chcą podjąć szkolenie prawo jazdy kategorii D)).

z czego:

a) 20% ucz. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 16 os.

b) 50% ucz, w wieku 50+ lub posiadających niskie kwalifikacje, 40 os.

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:
– Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby] – 40

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników produktu:
– Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby] – 64

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia (bez udziału pracodawców) w Programie [liczba osób] – 64

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] – 1

Liczba osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w projekcie [liczba osób] – 16

Liczba osób uczestniczących w projekcie należących do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej; osoby z niskimi kwalifikacjami [liczba osób] – 40

Liczba osób, które będą uczestniczyć w badaniach lekarskich i psychologicznych [liczba osób] – 80

Koszty całkowite projektu to 877 128,75 zł.
Udział dofinansowania 758 000,75 zł.
Projekt realizowany od 15.05.2020 do 16.08.2021.

OD 15 MAJA 2020 TRWA REKRUTACJA DO 1 GRUPY SZKOLENIOWEJ OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWO JAZDY KATEGORII C I KWALIFIKACJĘ NA PRZEWÓZ RZECZY.

Dokumenty rekrutacyjne

Zapytanie ofertowe nr 1/MPK/KKDZPPEIII/2020 na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych

Zapytanie ofertowe nr 2/MPK/KKDZPPEIII/2020 na przeprowadzenie badań lekarskich

Zapytanie ofertowe nr 3/MPK/KKDZPPEIII/2020 na świadczenie usługi cateringowej

Zapytanie ofertowe nr 4/MPK/KKDZPPEIII/2020 na przeprowadzenie kursów wraz z egzaminami

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie prawo jazdy
kategorii D po C z kwalifikacją uzupełniającą

Zapytanie ofertowe nr 5/MPK/KKDZPPEIII/2020 na zakup sprzętu komputerowego

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/MPK/KKDZPPEIII/2020 na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/MPK/KKDZPPEIII/2020 na przeprowadzenie badań lekarskich

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 3/MPK/KKDZPPEIII/2020 na świadczenie usługi cateringowej

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 4/MPK/KKDZPPEIII/2020 na organizację kursów

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 5/MPK/KKDZPPEIII/2020 na zakup sprzętu komputerowego

lista osób zakwalifikowanych do projektu zrekrutowanych przez MPK