Projekt „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany” realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,

Działanie: PSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia, ustawicznego,

Poddziałanie: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

W ramach projektu przewiduje się:

– organizację kursu prawo jazdy kategorii D po B wraz z kwalifikacją wstępną lub kwalifikacją przyspieszoną
dla 36 osób powyżej 21 roku życia zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa świętokrzyskiego,

– diagnozę predyspozycji zawodowych dla uczestników projektu,

– badania lekarskie i psychologiczne dopuszczające do uczestnictwa w kursie prawa jazdy kategorii D po B.

Celem projektu jest: lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego i jego jakości poprzez organizację praktycznej nauki zawodu kierowca kategorii D zawodu poszukiwanego w sektorze zielonej gospodarki. Cel ten wpisuje się w realizację celu priorytetu inwestycyjnego 10iv RPO WŚ na lata 2014-2020 i zostanie on osiągnięty poprzez organizację kursu prawa jazdy kategorii D po minimum B dla 36 os. powyżej 21 roku życia (z czego 21% ucz. 8 os. będzie posiadać orzeczony stopień niepełnosprawności) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach, jako bezrobotne (18 os. zrekrutowane przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach) i inne osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych zamieszkałych zgodnie z KC w woj. świętokrzyskim (18 os. zrekrutowanych przez MPK Kielce), które po zidentyfikowanej diagnozie rzeczywistych predyspozycji chcą podjąć szkolenie prawo jazdy kategorii D..

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:
– Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby] – 18
– Liczba osób, które będą uczestniczyć w badaniach lekarskich i psychologicznych – 42
– Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia (bez udziału pracodawców) w programie – 36

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników produktu:
– Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby] – 36
– Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] – 1

Koszty całkowite projektu to 503 115,00 zł.

Oświadczenie pobierającego stypendium

Dokumenty rekrutacyjne – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany”

Zapytanie ofertowe nr 1/MPK/KKDZPP/2019

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy do zapytania nr 1/MPK/KKDZPP/2019

Zapytanie ofertowe nr 2/MPK/KKDZPP/2019

Zawiadomienie o wyborze oferty do Zapytania ofertowego nr 2/MPK/KKDZPP/2019

Zapytanie ofertowe nr 3/MPK/KKDZPP/2019

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy do zapytania nr 3/MPK/KKDZPP/2019


Zapytanie ofertowe nr 4/MPK/KKDZPP/2019

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA NR 4

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MPK/KKDZPP/2019

Zawiadomienie o wyborze oferty do ponownego zapytania ofertowego nr 4/MPK/KKDZPP/2019

Zapytanie ofertowe nr 5/MPK/KKDZPP/2019

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 5/MPK/KKDZPP/2019

Ponowne zapytanie ofertowe nr 5/MPK/KKDZPP/2019

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania 5/MPK/KKDZPP/2019

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego,
pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020