Projekt „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce w Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: PSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia, ustawicznego, Poddziałanie: RPSW.08.05.03 RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

W ramach projektu przewiduje się:

– dualne kształcenie (teoria + praktyka) 60 uczniów klas patronackich MPK kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych w Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku,

– specjalistyczne szkolenia wyjazdowe dla uczniów klas patronackich MPK Kielce w Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku (60 mężczyzn) i ich nauczycieli (3 mężczyzn i 1 kobieta),

– staże dla uczniów klas patronackich MPK Kielce w Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku (60 mężczyzn),

– staże dla nauczycieli klas patronackich MPK Kielce w Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku (3 mężczyzn i 1 kobieta)

– studia podyplomowe dla nauczycieli klas patronackich MPK Kielce w Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku (1 mężczyzna i 1 kobieta).

Celem głównym projektu jest lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości 3 klas patronackich 60 uczniów Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku – 60 mężczyzn w tym w roku szkolnym 2020/2021:

16 uczniów klasy 2 Technikum po Gimnazjum,

24 uczniów klasy 2 Technikum po Szkole Podstawowej,

20 uczniów klasy 1 po Szkole Podstawowej,

kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, zamieszkałych lub kształcących się na terenie województwa świętokrzyskiego kształcących się w klasach patronackich MPK Kielce. Cel zostanie osiągnięty w okresie realizacji projektu.

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 60 mężczyzn

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie [osoby] – 4 osoby (1 kobieta i 3 mężczyzn)

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego [szt.] – 1

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby] – 60 mężczyzn

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 60 mężczyzn

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS [szt.] – 1

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] – 4 osoby (1 kobieta i 3 mężczyzn)

Koszty całkowite projektu to: 1 251 982,90 zł.
Udział dofinansowania: 1 129 822,90 zł.
Projekt realizowany od 17.01.2021 do 31.08.2022.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021 NA ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH OLEI
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021 NA ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH SMARÓW
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021 NA ZAKUP NARZĘDZI
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021 NA ZAKUP MATERIAŁÓW CZYSZCZĄCYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11 MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021  NA PRZEWÓZ DZIECI

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2 MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021 NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ LEKARSKICH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3 MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4 MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5 MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6 MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA  DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7 MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA  DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8 MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA  DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9 MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA  DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 10 MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11 MPK/RUZUKPMPKKWTWPZSWCH/2021  NA PRZEWÓZ DZIECI