zawiadomienieProjekt „Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. Z o.o. w Kielcach” w ramach poddziałania 1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach” oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach projektu przewiduje się m.in.
– modernizację budynku administracyjno – biurowego obejmującą: modernizację instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, wymianę bram garażowych, docieplenie stropów, ścian;
– modernizację budynku myjni i lakierni obejmującą: wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę bram garażowych, docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu;
– modernizację budynku nowej hali obejmującą: wymianę stolarki okiennej (w tym świetlików dachowych) i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę bram garażowych, wymianę oświetlenia wewnętrznego z montażem nowej instalacji(w tym świetlików dachowych);
– modernizację budynku diagnostyki obejmującą: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę bram garażowych, docieplenie ścian zewnętrznych.
CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Sp. z o. o. w Kielcach.
EFEKTEM projektu na poziomie REZULTATÓW będzie:
– roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) tony równoważnika CO2: 293,38
– zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów GJ/rok: 3 954,00
– zmniejszenie zużycia energii pierwotnej GJ/rok: 3 498,00
– oszczędność energii elektrycznej MWh/rok: 30,95
– oszczędność energii cieplnej GJ/rok: 3953,00.
Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia kosztów opłat ponoszonych na energię elektryczną     i cieplną w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach
EFEKTEM projektu na poziomie PRODUKTU będzie:
– zwiększenie liczby zmodernizowanych energetycznie budynków użyteczności publicznej o 4 szt.;
– powierzchnia użytkowa w budynkach poddanym termomodernizacji 7837,13 m2.

Koszty całkowite projektu to 2 938 085,44 zł.
Udział dofinansowania POIiŚ 1 779 466,75 zł.
Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na 31 grudnia 2019 r.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem
adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/POIŚ

Informacja do Zapytania ofertowego z dnia 5 pażdziernika 2018 z dnia 8 października 2018 r.
w zwiazku z niemożnościa zamieszczenia zapytanie ofertowego w serwisie baza
konkurencyjności w dniu 5 października 2018 Wnioskodawca liczy bieg ważności niniejszego
zapytania ofertowego od dnia 8 października 2018 i wydłuża termin składania ofert do dnia 9
listopada 2018

Zapytanie ofertowe NR2/MPK/NCBR/2018

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego
2/MPK/NCBR/2018 z dnia 18 października 2018

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego 1/MPK/NCBR/2018 z dnia 5 października 2018

Odpowiedź na pytania oferenta do Zapytania ofertowego NR 2/MPK/NCBR/2018 z dnia 5 października 2018 z dnia 26 października 2018 r.

 Odpowiedź na pytania oferenta do Zapytania ofertowego NR 2/MPK/NCBR/2018 z dnia 5 października 2018 z dnia 26 października 2018 r. cz 2

Zapytanie ofertowe NR1/MPK/NCBR/2018

Odpowiedź na pytanie oferenta do Zapytania ofertowego NR 1/MPK/NCBR/2018 z dnia 5 października 2018 z dnia 26 października 2018 r.


Archiwalne


Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych do zapytania nr 1


Unieważnienie zapytania NR 3 na sprawozdanie nadzoru inwestorskiego
Ponowne zapytanie NR 3/POIŚ z dnia 07.05.2018 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIŚ Z DNIA 30 MARCA 2018 r. NA ROBOTY BUDOWLANE
KOSZTORYS DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ
Informacja do zapytania nr 1
Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów

Projekty wykonawcze:

ADMINISTRACJA OBIEKT 1
NOWA HALA OBIEKT 3
DIAGNOSTYKA OBIEKT 4
MYJNIA OBIEKT 5
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ST-00 do ST-05
Projekt budowlany
Zawiadomienie o wyborze oferty 1